Visos sanghos doros nuostatai

Pamatinis sanghos bendrabūvio principas – tarpusavio pagalba. Vestuvių ceremonijos aprašyme Dė Sion Sa Nimas taip formuluoja šį siekį: „Pasižadu padėti tau siekti savo tikrosios savasties“. Bendraudami su kitais sanghos nariais privalome akylai stebėti, kad mūsų elgesys neišmuštų kitų žmonių iš vėžių. Pirmasis Didysis įžadas tvirtina mūsų ketinimą padėti išsigelbėti visoms juntančioms būtybėms. Šiuo įžadu dera vadovautis ir sanghos tarpusavio santykiuose.

Sanghoje neleistinas joks lytinis priekabumas. Ne, vadinasi, ne; budriai vadovaukitės šiuo draudimu ir aiškiai jį girdėkite. Prisilietimas ir jaudulys turi būti abipus priimtinas. Jei asmuo prašo nesiliesti, nedirginti, niekaip neveikti jo, gerbk jo norą. Jei asmuo atsisako net pačių švelniausių tavo siekių, atidžiai atsižvelk į jo pageidavimus. Bendraukite atvirai ir nuoširdžiai – tai geriausias būdas išvengti nesusipratimų. Klausykite tarsi klausytumėte kalbančio Budos, kalbėkite lyg kalbėtumėte Budos liežuviu.

Sanghos nariai vykdantys hierarchines pareigas (vyresnieji mokiniai, mokytojai ir vienuoliai) turi jaustis ypatingai įsipareigoję būti atidžiai budrūs, kad netinkamai nesinaudotų suteikta valdžia, pinigais, alkoholiu, svaiginančiomis medžiagomis, seksu. Jei sanghoje užimamos pareigos naudojamos siekinat patenkinti savo troškimus, toks požiūris į pareigas yra klaidingas, tai yra savivaldžiavimas.

Ypatingoji mokytojų atsakomybė: Mūsų mokykloje mokytojai turi būti ypatingai atsidavę mokinių labui. Mokytojas nepaliaudamas turi stebėti, kokią ilgalaikę įtaką jo elgesys turės mokiniui. Naujausi faktai iš budistinių Amerikos organizacijų labai aiškiai rodo, kad lytiniai santykiai tarp mokytojų ir mokinių veda prie didelių kančių ir sanghos dermės irimo. Antra vertus, daugelis mokytojų sąžiningai susieja savo gyvenimą su buvusiu ar esamu mokiniu (mokine). Todėl čia nėra ir negali būti griežtos taisyklės, reguliuojančios šią santykių dalį. Sangha pagrįstai tikisi, kad mokytojai elgsis vien rūpestingai, atidžiai ir budriai. Trečiasis priesakas teigia: „Pasižadu vegti elgtis geidulingai“. Geismą, geidulius galima apibūdinti kaip savanaudiškumą, kaip veiklą skirtą „tik sau“, neatsižvelgiant į kito asmens poreikius. Jeigu mokytojo santykiai su mokiniu virsta lytiniu bendravimu, rekomenduojama griežtai žengti du žingsnius: 1. Privaloma nuo 3 iki 6 mėnesių priverstinai nutraukti mokytojo ir mokinio santykius; 2. Mokytojas privalo sanghoje pasirinkti kitą mokytoją, su kuriuo galės patarti savo santykius ir gauti asmeninių patarimų. Šitokiu būdu nepageidaujami santykiai bus prižiūrimi kito mokytojo, kuris galės deramai pasirūpinti mokiniu, mokytoju ir visos sanghos santykiu su tuo, kas nutiko.

Skriauda: Jei sanghoje vienas narys nuskriaudžia kitą narį, geriausia, kad jie patys išsiaiškintų tarpusavyje. Jei tai atrodo neįmanoma, turėtų tarpininkauti Vadovaujantis dzeno centro mokytojas (Bendruomenės vadovas). Jei šis mokytojas nepajėgus sutaikyti puses, skriaudos svarstymas perduodamas antrajam atsakingam mokyklos dzeno meistrui. Jei šis dzeno meistras priima abiems pusėms priimtiną sprendimą, klausimas laikomas išspręstu. Jei jam tai nepavyksta, šaukiamas Mokyklos skriaudų komitetas. Jam vadovauja mokytojų kolegijos paskirtas mokytojas. Komitete dalyvauja dar bent du skirtingų lyčių atstovai, kurių nors vienas nėra mokytojas. Jeigu svarstant kyla klausimų dėl vienuolio ar vienuolės elgesio, tada Kwan Um Soen Rim instancijos direktoriai paskiria į komitetą atstovaujantį vienuolį, kuris dalyvauja svarstyme. Komitetas išklauso visas puses ir stengiasi tarpininkauti, kad nusiskundimas būtų išpainiotas. Jei tarpininkavimo misija nepasiseka, komitetas rekomenduoja, kad Mokyklos meistras priimtų veiksmingą sprendimą. Šis veiksmingas sprendimas gali būti patarimas visoms pusėms atsiprašyti vienoms kitos, atsiprašyti visos sanghos, atlikti atgailos apeigas, pasmerkimas, o kraštutiniais atvejais, šalinimas iš sanghos. Svarstant skriaudą visada turi būti tikimasi, kad ir nuskriaustoji pusė supras savo klaidą ir atsiprašys.

Taip nebūna, kad žmonių bendruomenėje nekiltų nesusipratimų ir nebūtų nederamų poelgių. Mes visi einame Budos keliu ir Dharmoje ieškome savo kelio krypties. Net Budos laikais reikėjo spręsti nesusipratimus. Privalome budriai numatyti savo poelgių padarinius. Godumas, pyktis ir nesupratingumas gali sužlugdyti sanghą. Būk rūpestingas; priimk jaunesnius už save, gerbk vyresnius už save. Remdamasi išmintimi ir atjauta sangha visada ras būdą gyvuoti.

Originalus angliškas tekstas yra Ethics for the Entire Sangha.


Previous page: Rekomenduojami skaitiniai
Next page: Dharma