Dharmos mokytojų ugdymo gairės

Įžanga

Šias gaires dedikuojame dzeno meistrui Seung Sahnui. Tegul taip bus išreikšta pagarba jo mokymui, jo nepalenkiamam siekiui padėti mums atrasti savo kelią, kad paskui padėtume kitiems. Vis dar prisimenu, kaip jis patiesina pagalvėlę, pataiso giesmės gaidą, ragina sėdėti kiek tik įmanoma daugiau atsiskyrimų. Kokią daugybę kartų girdėjau jį pakeltu balsu įrodinėjantį: „Laikas jūsų nelauks! Niekas negali žinoti, kada gyvenimas nutrūks!“

Mūsų Meistras nuolat kartojo, kad visi dzeno užsiėmimai yra skirti „ne vien sau“. Mokymasis laikytis formalių taisyklių, atsiskyrimai, ryšio su vadovaujančiu mokytoju palaikymas – visa yra ėjimas dzeno keliu. Ir niekada nesakykime, kad jau suprantame kaip eiti. Tikiu, kad mes visi ir toliau labai žemai lenksimės dzeno meistro Seung Sahno atminimui ir jo mokymui.

Visai ne atsitiktinai sūtros ir kiti rekomenduojami skaitiniai atsidūrė šių gairių pabaigoje. Turtinga dzeno tradicija atkakliai laikosi gyvo žodžio ir tiesioginio supratimo: „Ypatinga perdava, vykstanti greta sūtrų.“ Išmoningai naudojantis nuosaikiu praeities mokytojų mokymo įsisavinimu ir supratimu galima žadinti mūsų plačiosios sanghos narių širdis ir protus.

Ši parankinė priemonė skirta jums. Deramai ją naudokite. Žinokite, kada ją atsiversti, o kada laikyti užverstą. Stenkitės, stenkitės, stenkitės dešimt tūkstančių metų be jokios atvangos.

 

Mokyklos meistrė
Dzeno meistrės Soeng Hyang parašas
dzeno meistrė Soeng Hyang

 

 

 

Apie santykį su mūsų tradicija

Dharmos mokytojas:
● Vienareikšmiškai įsipareigojęs laikosi Seung Sahno mokymo, kuriuo vadovaujamasi Kvan Um dzeno mokykloje;
● Supranta visų Kvan Um dzeno mokyklos pratybų tvarką, jų vertę ir taikymo būdus;
● Palaiko aiškų nuolatinį ryšį su savo vadovaujančiu mokytoju ir dzeno centru;
● Yra atsidavęs nuoširdžiai dzeno saviugdai ir pasiaukojamai padeda lavintis kitiems;
● Laikosi finansinės drausmės santykiuose su dzeno centru ir visa Kvan Um dzeno mokykla (narystės ir dharmos mokytojo įmokos);
● Sąžiningai atstovauja dzeno centrą ir Kvan Um dzeno mokyklą vietos gyventojų bendruomenėje.
 

Apie dzeno pratybas

Dharmos mokytojas:
● Išeina visą besiruošiančio dharmos mokytojo programą ir toliau mokosi tęstinės saviugdos būdu;
● Prižiūrimas vadovaujančio mokytojo dalyvauja nuolatinėse (kasdieninėse ir (arba) savaitinėse) pratybose savo dzeno centre ir reguliariai dalyvauja atsiskyrimuose;
● Visaip patarnauja dharmos salėje ir pasiūlius sutinka eiti reikalingas dzeno centro pareigas;
● Dalyvauja apeigose (ceremonijose) ir padeda jas atlikti (kai paprašo vadovaujantis mokytojas);
● Dukart per metus dalyvauja šalies, krašto arba vietiniuose dharmos mokytojų susirinkimuose;
● Supranta, kad mūsų saviugda niekada nesibaigia.
 

Mokymo įpareigojimai dzeno centre

Dharmos mokytojas vykdo vadovaujančio mokytojo skirtus įpareigojimus:
● Moko medituoti;
● Sako (įžangines) dharmos kalbas;
● Moko kitus dharmos salėje priimtos tvarkos (nusilenkimų, kaip mušti moktaką ir varpą, kt.);
● Padeda vesti dalykines (specializuotas) pratybas;
● Eina vedančiojo dharmos mokytojo pareigas atsiskyrimuose;
● Paskyrus vadovaujančiam mokytojui, savarankiškai veda atsiskyrimus (tik vyresnieji dharmos mokytojai);
● Yra (nebylus) pavyzdys visiems esantiems dharmos salėje.
 

Bendroji tvarka ir įsipareigojimai

Dharmos mokytojas:
● Laikosi dešimties priesakų (įžadų);
● Kuria palankią ir darnią dzeno centro atmosferą;
● Dalyvauja talkose ir kitoje bendroje veikloje;
● Pratybas ir mokymo pareigas atlieka kukliai ir kantriai;
● Supranta ir jaučia savo viešojo elgesio svarbą, nes nuo jo priklauso dzeno centro santykiai su plačiąja visuomene;
● Kai tenka mokyti už dzeno centro ribų, tariasi su vadovaujančiu mokytoju;
● Atsižvelgia į tai, kad žodžių junginys „dharmos mokytojas“ turi skirtingas reikšmes įvairiose budistinėse mokyklose;
● Priima ir laikosi vadovaujančio mokytojo patarimų ir nurodymų;
● Dėvi tinkamus rūbus ir kasą kasdieninių pratybų, atsiskyrimų ir apeigų (ceremonijų) metu;
● Būdamas dzeno centre laikosi šventyklos taisyklių;
● Pagal savo išgales remia dzeno centrą pinigais ir skirdamas laiko.
 

Reikalavimai besiruošiančiam dharmos mokytojui

Besiruošiantis (pirmą kartą priėmęs 10 priesakų) dharmos mokytojas:
● Reguliariai vykdo asmenines kasdienines pratybas ir nuolat lankosi dzeno centre;
● Bent dvejus metus dalyvauja ne mažiau kaip keturiuose intensyviuose atsiskyrimuose (jong mėng džong džinuose, Yong Maeng Jong Jin) per metus;
● Nusistato aiškius santykius su vadovaujančiu dzeno centro mokytoju ir jų laikosi:
● Vadovaujasi „Dharmos atšvaitu“ (Dharma Mirror) ir patyrusių dharmos mokytojų patarimais dėl pratybų, renginių ir apeigų tvarkos;
● Išmoksta visų dharmos salėje atliekamų pratybų tvarką, tarp kurių:
     • Nusilenkimai;
     • Kasdieninės giesmės (kiek pavyksta, išmokti mintinai);
     • Rytinė varpo giesmė (kiek pavyksta, išmokti mintinai);
     • Valgymas;
     • Meditavimas sėdint;
     • Meditavimas vaikščiojant;
     • Paskyrimų (specialiosios) giesmės;
     • Vakarinė varpo giesmė (kiek pavyksta, išmokti mintinai);
     • Mokymas medituoti;
     • Moktako meistro veiksmai (be giesmyno) ir penkių minučių parengties moktako mušimas;
     • Vaikščiojimas su lazda (kiosaku);
     • Vadovavimas sėdėjimui (čugpio sumušimas);
     • Įžanginių dharmos kalbų sakymas;
● Turi įsigilinti į dzeno meistro Seung Sahno knygas:
     • „Pelenų barstymas ant Budos“ (Dropping Ashes on the Buddha);
     • Only Don’t Know (Vien nežinau);
     • „Zen Kompasas“ (Compass of Zen);
     • Visas pasaulis – viena gėlė (The Whole World is a Single Flower);
 

Nuolatinis tęstinis dharmos mokytojų, vyresniųjų dharmos mokytojų ir mokytojų bodhisatvų lavinimasis

Toliau pateiktos temos tęstiniam dharmos mokytojų, vyresniųjų dharmos mokytojų ir mokytojų bodhisatvų praktiniam ir teoriniam lavinimuisi; studijuojant šias temas bus nuolat gilinamas mūsų tradicijos pažinimo meistriškumas ir kartu bus galima pagelbėti visų budistinių krypčių siekėjams. Kiekvienas gali asmeniškai aptarinėti su savo vadovaujančiu mokytoju, kokių temų gilios studijos turėtų tapti jo gyvenimo siekiu.

Dharmos mokytojas turi:
● Įsigilinti į pagrindines budizmo temas:
     • Sąlygotoji kilmė;
     • Keturios tauriosios tiesos;
     • Aštuonialypis kelias;
     • Dešimt priesakų;
     • Šešios paramitos;
     • Penki troškimai;
     • Trys nuodai;
     • Visuotinio sąryšio, tuštumo(s), tiktai proto sampratos;
     • Mūsų giesmės: bendrasis turinys ir kilmė;
     • Mūsų tradicijai būdingų bodhisatvų vardai ir bruožai;
● Būti susipažinęs su didžių mokytojų gyvenimu ir mokymu:
     • Budos Šakjamunio;
     • Bodhidharmos;
     • Hui Nengo;
     • Lin Či (Lin Chi);
     • Kjong Ho (Kyong Ho);
     • Man Gongo;
     • Ko Bongo;
     • Seung Sano (Seung Sahn);
● Mokėti įvairius budistinius pamokomus pasakojimus, įpinamus į dharmos kalbas ir pan.;
● Būti susipažinęs su:
     • Širdies sūtra;
     • Deimantine sūtra;
     • Pakylos sūtra (Platform Sutra);
     • Mumonkanu (Mu Mun Kwan);
     • Mėlynojo skardžio užrašais (Blue Cliff Record);
     • Hvua Jen, arba Avatamsakos sūtra (Hwa Yen (Avatamsaka) Sutra);
     • Lotoso sūtra (Lotus Sutra);
     • Vimalakirčio sūtra (Vimalakirti Nirdeša Sūtra; angl. Vimalakirti Sutra);
● Išmokti vesti (ir patarnauti) apeigas (ceremonijas):
     • Budos gimtadienio ir Atbudimo (Nušvitimo) dienos;
     • Priesakų (vesti);
     • Vestuvių;
     • Laidotuvių;
     • Atminties pagerbimo (49 dienų ir kt.);
● Pažinti tradicinę ikonografiją:
     • Budos skulptūrų;
     • Bodhisatvų skulptūrų;
     • Altoriaus tapybos (Taeng Hwa);
     • Altoriaus reikmenų;
● Pažinti Kvan Um dzeno tradiciją, jos mokymo ir pratybų savitumą. Suprasti ir mokėti paaiškinti, kuo iš esmės skiriasi Kvan Um mokyklos pratybų ir mokymo stilius nuo kitų meditavimo mokyklų tradicijos: soto ir rindzai dzeno (Japonija); theravados ir joje taikomo vipasanos metodo; vadžrajanos (Tibetas).

 

Rekomenduojami skaitiniai yra internete:
originalus sąrašas anglų kalba yra publikuotas www.kwanumzen.org tinklapyje , čia publikuojamas tas pats sąrašas, papildytas nuorodomis į žinomus lietuviškus (ir kai kuriuos rusiškus) vertimus.